Bedryfsbestuurder

Full Time
Job Description

LUCERNE PACK (PTY) LTD

Die volgende uitdagende werksgeleentheid is by ons nuwe, moderne vrugte verpakkingsaanleg in die Robertson-vallei geskep.

BEDRYFSBESTUURDER

Die volgende kommoditeite word vir uitvoer- en plaaslike bemarkingsdoeleindes verpak:  

• steenvrugte • tamaties • sitrusvrugte

Die posbekleër sal d.m.v. direkte en oorhoofse operasionele- en taktiese insette verseker dat die vrugteverpakkingsaanleg op die kort en mediumtermyn deurlopend effektief funksioneer.

Die bestaansreg van die verpakkingsaanleg is om uitvoering te gee aan die geïntegreerde bemarkingsplanne wat spesifieke vereistes stel t.o.v. kliënt-spesifieke voorskrifte, kwaliteitsversekering, verpakkingstipes en -protokolle, voedselveiligheidstandaarde, naspeurbaarheid stelsels, ens.

Kritiese Prestasie Areas: sal fokus op:

•optimisering van alle hulpbronne, kapasiteite en kostes

•konstante kliënte – en aandeelhouers tevredenheid

•doelwitbestuur d.m.v. sterk analitiese-, mentors- en leierseienskappe

•implimentering en toepassing van nuwe prosesse en prosedures soos vereis.

Minimum vereistes:

•toepaslike tersiêre kwalifikasie (bestuurswetenskap/bedryfsingenieurswese/-bestuur)

•bewese toepaslike bestuurservaring – verkieslik in ‘n vinnige FMCG omgewing

•uitstekende beplanning, organiserings- en koördineringsvaardighede

•uitnemende leierseienskappe in ‘n mens intensiewe onderneming

•goed ontwikkelde emosionele kapasiteit – veral wanneer onder druk

•vertroud wees met moderne kommunikasie- en inligtingstegnologie.

Die aangewese persoon – wat direk aan die Besturende Direkteur rapporteer – sal uit die aard van die kompleksiteit van die funksie baie gestruktureerd en pro-aktief moet kan dink, handel en optree.

Die vergoedingspakket sal die senioriteit van die pos ondersteun.

Marianne Rousseau ontvang alle aansoeke vertroulik by mwnti@iafrica.com tot Vrydag, 06 Julie 2018.    

Tel. navrae: 021 – 910 2413.  

Indien u nie binne 4 weke van ons gehoor het nie, kan u aanvaar dat alternatiewe besluite geneem is.  Ons hou nietemin u CV op rekord vir moontlike toekomstige verwysing.