HOOF- UITVOERENDE BEAMPTE (MKWG)

Full Time
  • Post Date: 5 December 2017
  • Apply Before: 5 January 2018
Job Description

Hierdie verspreider van rouwater deur middel van ʼn uitgebreide kanaalstelsel in die Benede Oranjerivier Besproeiingsgebied, beskik oor die volgende uitdagende pos vir ʼn dinamiese, energieke en selfgedrewe individu met sterk leierskapsvaardighede, as:


HOOF- UITVOERENDE BEAMPTE

BENEDE ORANJERIVIER GEBIED


Vereistes:

– Toepaslike of gelykwaardige tersiêre kwalifikasie (BIng Siviel, BTech Siviel of NDip Siviel) ondersteun deur minimum vyf jaar ondervinding in die bedryf, konstruksie en bestuur van kanaal watervoorsieningskema

– Geldige rybewys

– Uitstekende bewese mensebestuursvaardighede

– Hoogs-effektiewe gesproke en geskrewe kommunikasievaardighede

– Vlotheid in Afrikaans en Engels

– Bo-gemiddelde rekenaargeletterdheid in MS Office

– Deeglike kennis van toepaslike wetgewing, waaronder die Nasionale Waterwet, Waterdienstewet, Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, Wet op Arbeidsverhoudinge en die

Wet op Gelyke Indiensneming, is noodsaaklik.

– Aansoekers met ʼn kombinasie van ʼn toepaslike tegniese en bestuurskwalifikasie sal voorkeur geniet.


Sleutelverantwoordelikhede behels:

– Die doelmatige oorhoofse bestuur van die watergebruikersvereniging deur uitvoering te gee aan alle toepaslike wetsvoorskrifte asook die grondwet en besigheidsplan van die

watergebruikersvereniging

– Bestuur van watervoorsiening en -verspreiding

– Bestuur van fisiese en finansiële hulpbronne

– Menslike hulpbronbestuur

– Bevordering van verhoudings met alle belanghebbendes.


In ruil word ʼn totale vergoedingspakket ooreenstemmend met die vergoedingsvlak van adjunk-direkteur in die openbare sektor aangebied.

Diensaanvaarding: 1 Maart 2018

Kakamas Watergebruikersvereniging is ʼn gelyke geleenthede werkgewer.

Stuur u volledige CV met verwysing MKWG aan recruitment@ovdm.co.za