FINANSIELE BEAMPTE(JKW)

Full Time
  • Post Date: 30 Apr 2019
  • Apply Before: 31 May 2019
Job Description

KAKAMAS OMGEWINGVereistes:– Minimum vereistes vir aanstelling is ‘nB. Rek/B. Compt kwalifikasie ondersteun deur minstens 3 jaar ondervinding indie bestuur van ‘n finansiële kantoor– Utgebreide kennis van Pastel, MS Office en ‘nsalaris betaalstelsel– Vermoë om selfstandig te funksioneer– Goeie kommunikasievermoë in Afrikaans enEngels– Geldige kode 08 rybewys. Sleutel verantwoordelikhede behels:– Die algehele bestuur van die finansiëlekantoor                    – Koӧrdinering van jaarlikse eksterne oudit– BTW, asook die normale statutêre opgawesaan SARS– Instandhouding van finansiële stelsels, watinsluit debiteure-, krediteure- en voorsieningstelsels– Rekonsiliasie van kleinkas, bank en grootboekrekeninge – Verslae en rapportering tot op proefbalansvlak– Uitvoering van interne kontrole enbeheermaatreëls– Salarisse (VIP salarisprogram) enfinansiële aspekte rakende personeel. Die suksesvolle kandidaat aan die Hoof vanAdministrasie rapporteer. Hierdie Watergebruikersverenigingis ‘n gelyke geleenthede werkgewer.  Voorkeur sal aan geskikte kandidatevan die onder-verteenwoordigde groepe verleen word. Kandidate op kortlys moet gewillig wees omnormale keurings- en verifikasie prosesse te ondergaan en om waar die werkgewerdit vereis, hulle te onderwerp aan bevoegdheids-assessering. Korrespondensie sal slegs met persone op diekortlys gevoer word.  Indien u binne 14 dae na die sluitingsdatum nog geenterugvoering ontvang het nie, neem asseblief aan dat u aansoek onsuksesvolwas.  Hierdie Watergebruikersvereniging behou ook diereg voor om geen aanstelling te maak nie. Aansoek moet skriftelik gedoen word en vergeselwees van ‘n volledige CV, gesertifiseerde afdruk van ID dokument, kwalifikasiesen ander relevante dokumente en moet nie later as 17 Mei 2019 metvermelding van verwysing JKW gerigword aan Orffer & van der Merwe Menslike Hulpbron-praktisyns by faks(054)331-3338 of e-pos recruitment@ovdm.co.za Aansoeke ontvang na sluitingsdatum sal NIE oorweegof aanvaar word nie